OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Kada se prijavite za posao na ovoj veb lokaciji, lične podatke sadržane u vašoj prijavi prikupljaće kompanija SEE Digital d.o.o. Beograd-Novi Beograd, („Rukovalac“), koji se nalazi na adresi Bulevar Milutina Milankovića 134G, Beograd i kojoj se možete obratiti putem e-maila [email protected]. Vaši lični podaci biće obrađeni za potrebe upravljanja aktivnostima Rukovaoca vezanim za regrutovanje, koje uključuju sprovođenje intervjua i testova za podnosioce zahteva i na osnovu njih ocenjivanje i procenu rezultata, kao što je i inače potrebno u procesima zapošljavanja. Takva obrada je zakonski dozvoljena prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) (“Zakon”), u svrhu traženja, ocenjivanja i odabira kandidata za zaposlenje.

Vaše lične podatke koje bismo mogli i koje prikupljamo putem ove internet aplikacije, vašeg dostavljenog CV-a i eventualnog postupka zapošljavanja: ime i prezime, adresa, email adresa, broj telefona, datum i mesto rođenja, pol, državljanstvo, radne dozvole, vize, zanimanje, vrsta i stepen obrazovanja, zvanja, podaci o veštinama i kvalifikacijama za obavljanje određenih poslova, poznavanje stranih jezika, obuka, istorija zaposlenja, biografija, vozačke veštine, podaci o radnim mestima koja je kandidat obavljao pre prijave, vrsta prethodnog zaposlenja, da li je kandidat invalid rada ili penzioner, datum početka, datum prestanka i razlog prestanka prethodnog radnog odnosa, procena znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na koje se kandidat prijavljuje. Rukovalac može da prikuplja informacije o vašem računaru, uključujući i tamo gde je dostupna vaša IP adresa. Rukovalac takođe može obrađivati određene kategorije posebnih vrsta ličnih podataka, poput zdravstvenih podataka ili biometrijskih podataka, kao što su fotografije, u skladu sa članom 17 Zakona. Rukovalac ne obrađuje veći broj ili bilo koju drugu vrstu ličnih podataka nego što je neophodno za ispunjenje navedene svrhe.

Pri obradi podataka Rukovalac može vršiti automatizovano donošenje odluka koje je neophodno za zaključenje ugovora između kandidata i Rukovaoca. Logika takve procene je stvaranje sveobuhvatnog profila kandidata i očekuje se da se dobije procena opštih sklonosti i trenutnog psihološkog stanja kandidata. Ova automatizovana odluka koristi se kao deo kompletne procene kandidata na osnovu koje će se doneti odluka o zaključivanju ugovora o radu. Imate pravo da izrazite svoj stav u vezi sa ovako donetom odlukom, kao i pravo da osporite ovako donetu odluku.

Rukovalac obrađuje podatke za preduzimanje radnji, na zahtev kandidata, pre zaključenja ugovora i / ili na pismeni pristanak kandidata da obrađuje svoje lične podatke u jednu ili više određenih svrha.

Vaši lični podaci neće biti ustupanji trećim licima, obrađivačima ili podobrađivačima. Vaši lični podaci neće se prenositi u druge zemlje ili međunarodne organizacije.

Rukovalac ima definisano upravljanje bezbednošću informacija na visokom nivou, što podrazumeva implementaciju najsavremenijih tehničkih alata kao i sprovođenje standarda ISO/IEC 27001:2013. Takođe, Rukovalac sve podatke tretira kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite, u skladu sa Zakonom i internim aktima.

Rukovalac će zadržati vaše lične podatke sve dok Rukovalac utvrdi da je potrebno da proceni vašu prijavu za zapošljavanje. Prema Zakonu imate: Pravo na obaveštenje o obradi i uvid: kandidati imaju pravo da budu obavešteni o obradi njihovih ličnih podataka i pravo na pristup njihovim ličnim podacima (što uključuje pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeleške); Pravo na dobijanje kopije: kandidati imaju pravo da zahtevaju od Rukovaoca da izda kopiju podataka; Prava kandidata povodom izvršenog uvida: nakon uvida, kandidati imaju pravo da od Rukovaoca zahtevaju ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, prekid i privremenu obustavu obrade; Pravo na prenosivost: kandidat može tražiti od Rukovaoca prenešenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo ili kada su lični podaci koji podležu zahtevu za prenos u strukturiranom i mašinski čitljivom formatu; Pravo na povlačenje pristanka: kandidat ima pravo da povuče svoj pristanak u bilo kojem trenutku, u pisanom obliku, s tim da opoziv pristanka ne utiče na prihvatljivost obrade saglasnosti pre opoziva.

Pored toga, možete podneti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu ličnih podataka kao nadzornog organ.

Vaše davanje podataka je neophodan uslov za sprovođenje svrhe obrade, tj. procesa regrutacije i selekcije kandidata, kao i eventualnog zaključenja ugovora o radu. Nemate obavezu da date podatke o ličnosti, ali ne davanjem podataka Rukovalac ne može izvršiti proces selekcije i regrutacije.

Klikom na dugme „Pošalji prijavu“ kandidat daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka na opisani način.

 

PERSONAL PRIVACY NOTICE

When you apply to a job on this site, the personal data contained in your application will be collected by SEE Digital d.o.o. Beograd-Novi Beograd, (“Controller”), which is located at 134G Milutina Milankovića Boulevard, Belgrade and can be contacted by emailing [email protected]. Your personal data will be processed for the purposes of managing Controller’s recruitment related activities, which include setting up and conducting interviews and tests for applicants, evaluating and assessing the results thereto, and as is otherwise needed in the recruitment and hiring processes. Such processing is legally permissible under The Personal Data Protection Law (“Official Gazette of RS”, No. 87/2018) (“Law”) as necessary for the purposes of the solicitation, evaluation, and selection of applicants for employment.

Your personal data we might and will be collecting through this online application, your submitted CV and eventual recruitment procedure: name and surname, address, email, phone number, date and place of birth, gender, citizenship, work permits, visas, occupation, type and degree of education, titles, data on skills and qualifications to perform certain jobs, knowledge of foreign languages, training, employment history, biography, driving skills, information on the job positions that the candidate performed prior to the application, type of previous employment, whether the candidate is a disabled worker or a pensioner, date of start, date of termination and reason for termination of previous employment, assessment of the knowledge and ability to perform the tasks on which the candidate applies. Controller may collect information about your computer, including where available your IP address. Controller may also process certain categories of special types of personal data, such as health information or biometric data such as photography, in accordance with section 17 of the Law. Controller does not process any greater number or any other type of personal information than is necessary to fulfill the stated purpose.

When processing data, the Controller may make automated decisions necessary to conclude a contract between the candidate and the Controller. The logic of such assessment is to create a comprehensive profile of a candidate and it is expected to obtain an assessment of the candidates’ general inclinations and current psychological status. This automated decision is used as a part of a complete candidates’ evaluation, based on which a decision will be made to conclude a employment contract. You have the right to express your views on such a decision, as well as the right to challenge such a decision.

Controller processes data for taking actions, at the request of the candidate, prior to the conclusion of the contract and/or upon the written consent of the candidate to process his or her personal data for one or more specific purposes.

Your personal data will not be shared with any third parties, processors or sub-processors. Your personal data will not be transferred to other countries or international organizations.

Controller’s high-level information security management system implements state-of-the-art technical tools as well as ISO/IEC 27001:2013 standard. Also, Controller treats all data as a business secret, applying all available technical and organizational safeguards, in accordance with the Law and internal acts.

Your personal data will be retained by Controller as long as Controller determines it is necessary to evaluate your application for employment. Under the Law, you have: the Right to Notice of Processing and Access: candidates have the right to be informed about the processing of their personal data and the right to access their personal information (which includes reviewing, reading, listening to data and taking notes); Right to receive a copy: candidates have the right to ask the Controller to issue a copy of the data; Candidates’ rights regarding access: upon access, candidates have the right to request from Controller to correct, supplement, update, delete data, as well as to limit processing, the right to object to processing, interruption and temporary suspension of processing; Transferability right: candidate may require Controller to transfer personal data to another controller when technically feasible, or when the personal data subject to the transfer request is in a structured and machine-readable format; the Right of withdrawal of consent, the candidate has the right to withdraw his / her consent at any time, in writing, provided that revocation of consent does not affect the admissibility of consent processing prior to recall.

In addition, you may lodge a complaint with a Commissioner for information of public importance and personal data protection as a supervisory authority.

Your submission of data is a necessary condition for carrying out the purpose of processing, i.e. the process of recruitment and selection of candidates, as well as the eventual conclusion of an employment contract. You have no obligation to provide personal data, but by not providing such data, the Controller cannot complete the selection and recruitment process.

By clicking on the “Send application” button, the candidate gives consent for processing of his/ her personal data in the manner described.