sClaims

Korišćenjem sClaims modula, našim klijentima je omogućeno:

  • Povezivanje sa sistemom za rad sa polisama i bazom lica
  • Korišćenje personalizovanih „ToDo“ lista kroz proces obrade
  • Historizacija podataka i praćenje aktivnosti korisnika
  • Pristupanje korisničkim interfejsima na više jezika, rad sa više valuta i većim brojem klijenata
  • Prilagođavanje sistema u skladu sa njihovim specifičnim potrebama
  • Povezivanje sa DMS sistemom za rad sa elektronskom dokumentacijom

sClaims je u implementaciji i upotrebi u SEE regionu.

sClaims modul (deo sCore sistema) je funkcionalno sveobuhvatno rešenje koje pomaže našim klijentima da budu efikasni i fokusirani u radu, podržavajući kompletan proces prijave, obrade i isplate šteta svih vrsta osiguranja, kao i svih pratećih aktivnosti.

Modul se sastoji od nekoliko pod modula koji omogućavaju raznovrstan skup aktivnosti:

ClaimsInfo – Prijava štete putem telefona, email-a, poštom, Viber-a, online, fax-om ili lično. Zakazivanje procena oštećenja vozila i imovine. Rad MedUniqa kontakt centra 24/7.

Claims – Obrada, likvidacija i isplata šteta. Obrada regresnih i sudskih predmeta i praćenje sudskih procesa. Obračuni na osnovu procena ili mišljenja lekara cenzora. Sve vrste izveštavanja grupaciji i regulatornim telima. Generisanje i slanje dopisa klijentima email-om i poštom.

Complaints – Centralni registar prigovora. Prihvat svih vrsta prigovora, obrada i rešavanje u skladu sa zakonskim rokovima.

Sve aplikacije sClaims sistema se zasnivaju na pouzdanim Microsoft tehnologijima kao što su .NET i SQL Server i obuhvataju kako Windows i Web aplikacije, tako i mnogobrojne Win, WCF i REST servise za komunikaciju sa spoljnim sistemima.