sClaims

Korištenjem modula sClaims, našim klijentima je omogućeno:

  • Povezivanje sa sistemom za rad sa polisama i bazom lica
  • Korišćenje personaliziranih “ToDo” lista kroz proces obrade
  • Historizacija podataka i praćenje aktivnosti korisnika
  • Pristupanje korisničkim interfejsima na više jezika, rad sa više valuta i sa većim brojem klijenata
  • Prilagodljivost sistema svojim specifičnim potrebama
  • Povezivanje s DMS sistemom za rad s elektronskom dokumentacijom

sClaims je u implementaciji i upotrebi u SEE regionu.

sClaims modul (dio sCore sistema) je funkcionalno sveobuhvatno rješenje koje pomaže našim klijentima da budu efikasni i fokusirani u svom radu i koje pokriva čitav proces prijave, obrade i isplate potraživanja svih vrsta osiguranja, kao i svih pratećih aktivnosti.

Sistem se sastoji od nekoliko pod modula koji omogućavaju raznovrsan skup aktivnosti:

ClaimsInfo – Prijava oštećenja putem telefona, email-a, pošte, Viber-a, online, faksom ili lično. Planiranje procjene štete vozila i imovine. Rad MedUniqa kontakt centar 24/7.

Claims – Obrada, likvidacija i isplata štete. Obrada regresa, sudskih predmeta i praćenje suđenja. Proračuni zasnovani na procjeni ili mišljenju lekara cenzora. Sve vrste izvještavanja UNIQA grupi i regulatornim tijelima. Generiranje i slanje dopisa korisnicima putem pošte i email-a.

Complaints – Centralni registar pritužbi. Omogućava prihvatanje svih vrsta žalbi, obradu i rješavanje u skladu sa zakonskim rokovima.

Sve aplikacije sistema sClaims zasnivaju se na pouzdanim Microsoft tehnologijama kao što su .NET i SQL Server i uključuju i Windows i Web aplikacije, kao i brojne Win, WCF i REST usluge za komunikaciju sa vanjskim sistemima.